ТУШ "Тоза Драговић"

Трговинско угоститељска школа

О ШКОЛИ

 

Историја школе

Трговинско – угоститељска школа „Тоза Драговић“ у Крагујевцу основана је 1949. године када је Градски народни одбор донео одлуку о отварању школе ученика у привреди. Почела је са радом 1950. године када је имала три одељења која су била организована у три струке: трговинска, металопрерађивачка и мешовито одељење.
Временом је број ученика растао и настале су три самосталне школе на три различите локације. После бројних реорганизација, Министарство просвете доноси одлуку да се сазида нова заједничка школа. Школске 1966/1967. године школа је почела са радом под
називом Школа ученика у привреди „Тоза Драговић“ на садашњој локацији. Ученици су се образовали за занимања из следећих струка: металопрерађивачка, трговачка, електро,
личне услуге, текстилна, кожарска, месарска, прехрамбена, хемијска и грађевинска. До 1977. године школа се није водила као средња, већ школа за образовање квалификованих
радника и те године школа постаје средња стручна школа. После бројних реорганизација и
реформи шкосле 1994/1995. године школа се коначно конституише као Трговинско – угоститељска школа.
Школа има дугу образовну и културну традицију. Остварујемо висок квалитет у
настави захваљујући континураним планирањем и организовањем стручног усавршавања
целог колектива као и индивидуалним усавршавањем наставника и стручних сарадника. У
школи се стиче средње стручно образовање за рад и даље школовање, у трајању од три и
четири године. У школској 2019/2020. години има 726 ученика у 28 одељења. Школа има
115 запослених, наставног и ваннаставног особља. Школом руководи директор Ивица
Миљковић од 2018. године који веома стручно и посвећено обавља свој рад. Наша школа
располаже са високо стручним наставним кадром (наставници, професори, просветни
саветници, магистри наука и доктори наука) који се континуирано стручно усавршава и
обучава за примену нових педагошких и других стандарда у настави.
Кроз дугогодишњи рад, рад школе је усмераван ка савременим захтевима наставе
али и очувању утемељених вредности класичног начина образовања. Ученици стичу
образовање у следећим образовним профилима у трогодишњем трајању редовног
школовања: кувар, конобар, посластичар, женски фризер и трговац, и образовним
профилима у четворогодишњем трајању редовног школовања: кулинарски техничар,
туристичко-хотелијерски техничар, угоститељски техничар и техничар дизајна одеће.
Неки образовни профили су се током година мењали а увођени су и нови. Школа нуди
могућност ванредног школовања за наведене профиле, као и могућност преквалификације,
доквалификације и специјализације.
Реконструкцијом шкослке зграде 2015. године ученици су стекли боље услове за
учење и рад. Просторни услови, опрема и намештај су задовољавајући и у складу са
финансијским могућностима школе. Ученици школе користе за извођење наставе 9
учионица опште намене, кабинет информатике, 5 кабинета кулинарства, услуживања и
посластичарства, као и 21 кабинет природних и друштвених наука. Школа има библиотеку
са великим књижевним фондом, медијатеку, фискултурну салу и игралиште. Важна
специфичност свих образовних профила је да је наставним планом и програмом
предвиђен велики број часова практичне наставе током читавог школовања, што

омогућава стицање стручних знања, развијање вештина и способности у оквиру изабраног
занимања. Практична настава се изводи у оквиру школе или у објектима ван школе.
Школа има потписане уговоре о пословној сарадњи са многим објектима услужних
делатности где ученици стичу квалитетна практична знања. Зависно од образовног
профила, ученици обављају праксу у разним угоститељским објектима (студентским
домовима, хотелима, ресторанима, посластичарницама и пекарама) као и у фризерским
салонима и туристичким агенцијама. Велика важност је дата праћењу напретка ученика на
практичној настави. Интензивно радимо на достизању исхода учења дефинисаних
образовним програмом.
У школи се настава одвија на српском језику али је обавезно учење енглеског
језика, а поред њега учи се и француски, немачки, италијански, руски и шпански језик. Од
ваннаставних активности, постоје и бројне секције: драмска, фолклорна, кулинарска,
млади географи и ученички парламент. Школа је током свог постојања и рада остварила
велики број признања од којих су најважнија: II КГастро фестивал 2014. године на којем
су ученици освојили 6 бронзаних, 3 сребрне и 2 златне медаље; Републичко такмичење
2016. године у Новом Саду на којем су ученици (кулинарски-техничари) освојили друго
место; Републичко такмичење 2017. године у Београду на којем су ученици
(угоститељски-техничари) освојили треће место у фламбирању; Међународно такмичење
„Гастро-фест“ 2017. године у Новом Саду на којем су ученици (угоститељски-техничари)
освојили прво и треће место; Републичко такмичење 2018. године у Нишу на којем су
ученици (угоститељски-техничари) освојили треће и четврто место; „Збор угоститеља“
2019. године у Крагујевцу на којем су ученици (угоститељски-техничари, кувари и
посластичари) освојили 2 бронзане, 3 сребрне, 4 златне медаље и један пехар. Ова
признања сведоче о квалитету рада запослених, о њиховом залагању и труду, као и о
талентованости наших ученика.
Ученици који похађају нашу школи долазе из раних општина. Школа је отворена за
све ученике и уведено је инклузивно образовање са прилагођеним образовним планом
ученицима којима је потребна додатна подршка. Омогућено им је да буду укључени у све
аспекте школског живота и исто тако им је омогућено квалитетно образовање и развој.
Школа активно сарађује са другим установама и организацијама из локалне
средине. Има веома успешну сарадњу са државним институцијама које су носиоци
политике образовања – Министарством просвете, Заводом за школство, Центром за
стручно образовање, Локалном самоуправом и другим релевантним институцијама. Ова
сарадња је усмерена ка активном укључивању школе у процес унапређивања образовног
система. Школа сарађује и размењује искуства са школама сродних образовних профила
на територији Републике Србије, а у току претходних година остварила је сарадњу и са
организацијама у иностранству. Учествовали смо и у пројектима мобилности у оквиру
Еразмус+ програма и жеља нам је да у будућем периоду развијемо сарадњу са што већим
бројем европских школа.

Наша школа подстиче истраживачки рад, слободу мишљења, креативност,
хуманост и толеранцију, утиче на развој знања и вештина неопходних за што успешнију
будућност наших ученика.

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Трговина угоститељство туризам                  Личне услуге

  • Туристички техничар                                         –  Женски фризер
  • Кулинарски техничар                                         –  Мушки фризер
  • Угоститељски техничар                                     –  Маникир и педикир                            
  • Трговински техничар                                             Текстилство
  • Аранжер у трговини
  • Кувар                                                                       – Дизајнер одеће
  • Конобар                                                                  – Моделар одеће
  • Посластичар                                                          – Конфекцијски техничар
  • Трговац

 

ОПИС ЗАНИМАЊА КОЈА СЕ УПИСУЈУ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Особине: љубазност, стрпљивост, радозналост,
комуникативност, сналажљивост, дружељубивост,
Опис послова:
• Организација и смештај туриста у хотелима
• Припрема и извођење путовања
• Информисање о туристичко – угоститељским пословима
• Продаја туристичких аранжмана и возних каратa
• Rent-a-car послови
• Рад са страним средствима плаћања и др.
Подручја запошљавања: хотели, мотели, пансиони, туристичке агенције, ауто-мото савез итд..
• Стручни предмети:
• основи туризма и угостит.
• страни језик II
• економика и орган. предузећа
• психологија
• статистика
• туристичка географија
• право, историја уметности
• пословна корес. и комун.
• финансијско пословање
• спољнотрг.и девиз.пословање
• економика туризма
• маркетинг у туризму
• агенциј.- хотел. пословање
Садржина рада: пракса у хотелима, туристичким агенцијама и другим угоститељским објектима, посете промоцијама, сајмовима и екскурзијама.

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
Особине: уредност, креативност, маштовитост, комуникативност, сналажљивост, тачност, брзина.
Опис послова:
• припремање националиних јела и посластица
• спремање јела и посластица познатих кухиња других народа,
• израда норматива утрошка матерјала за спремање јела.
Подручја запошљавања: хотелски ресторан, класични ресторан, специјализован ресторан, снек бар, резиденције и протоколи,..
• Стручни предмети:
• основи туризма и угостит.
• хигијена
• економика и организ. предуз.
• психологија
• уметничко обликовање
• туристичка географија
• познавање робе
• наука о исхрани
• хотелијерство
• маркетинг у туризму
• куварство са практ. наставом
Садржина рада: пракса у ресторанима и другим угоститељским објектима, посете промоцијама, сајмовима и екскурзијама.

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
Особине: љубазност, култура, уредност, комуникативност, сналажљивост, дружељубивост.
Опис послова:
• састављање јеловника и мени карте
• пријем свих врста поруџбина
• услуживање јела и пића у ресторану, на свечаним пријемима у баровима
• припремање аперативних и барских коктела.
Подручја запошљавања: хотелски ресторани, класични ресторани, специјализовани ресторани (рибљи, ловачки и сл.),

Стручни предмети:
– страни језик II
– основи туризма и угоститељства
– хигијена
– економика и организ. предузећа
– психологија
– основи куварства
– туристичка географија
– познавање робе
– наука о исхрани
– хотелијерство
– маркетинг у туризму
– услуживање са практ. наставом
Садржина рада: пракса у ресторанима и другим угоститељским објектима, посете промоцијама, сајмовима и екскурзијама.

ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ 

Ако желиш да и ти будеш део модне индустрије и дизајнерских тимова, да креираш своје колекције, ми ћемо ти у томе помоћи. Очекујемо да успеш да одевни предмети које ти осмислиш буду ношени свуда око нас.
ТРОГОДИШЊА ЗАНИМАЊА
КУВAР
Особине: креативност, уредност, љубазност, маштовитост, комуникативност, брзина, тачност.
Опис послова: спремање јела интернационалних кухиња, спремање специјалитета наше кухиње.
Подручја запошљавања: снек бар, бифе, пансион, кафана, ресторан, кафе посластичарнице.
Наставни план и програм

КОНОБАР:
Особине: култура, уредност, креативност,
комуникативност, љубазност
Опис послова: пријем и смештај гостију и њихово услуживање пићем и јелом, као и наплаћивање рачуна и обрачун извршених услуга
Подручја запошљавања: снек бар, бифе, пансион, кафана, ресторан, кафе посластичарнице
Наставни план и програм
ПОСЛАСТИЧАР:
Особине: уредност, спретност, маштовитост, тачност, креативност, брзина
Опис послова: припремање топлих и хладних посластица
Подручја запошљавања: посластичарнице у кухињама угоститељских објеката, посластичарнице, болничке кухиње, кухиње дечијих и студентских ресторана, индустрија посластица
Наставни план и програм

ЖЕНСКИ И МУШКИ ФРИЗЕР:
Особине: уредност, прецизност, тачност, љубазност, стрпљивост, креативност, маштовитост, сналажљивост
Опис послова: шишање и обликовање жен./муш. фризура
Пракса се одвија у школским и салонима у граду
Подручја запошљавања: ученици могу да се запосле у неком фризерском салону или да отворе сопствени
Наставак школовања могућ је у виду једногодишње специјализације,доквалификације или преквалификације
Наставни планови и програми за подручје рада остало – личне услуге

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: